โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   ปวช. เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Architecture)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Cert. Pre-Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวช. เมคคาทรอนิกส์ (Cert. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ (Cert. Pre-Bussiness Administration)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   ปวส. การบัญชี (Dip. Accounting)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ปวส. การตลาด (Dip. Marketing)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ปวส. การจัดการ (Dip. Management)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Dip. Business Computer)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Dip. Digital Business Technology)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   ปวส. พืชศาสตร์ (Dip. Plant Science)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Dip. Landscape Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. สัตวศาสตร์ (Dip. Animal Science)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ประมง (Dip. Fisheries)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Dip. Aquaculture)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (Dip. Agricultural Machinery Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร (Dip. Food Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์   ปวส. ช่างยนต์ (Dip. Mechanical Power Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างกลเกษตร (Dip. Farm Machinics)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างจักรกลหนัก (Dip. Heavy Equipment Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคนิคเครื่องกล (Dip. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ไฟฟ้า (Dip. Electrical Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Dip. Computer Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (Dip. Electronic)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Dip. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (Dip. Electronics Automation)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (Dip. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างโยธา (Dip. Civil Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างก่อสร้าง (Dip. Construction Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (Dip. Industrial Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างโลหะ (Dip. Metal Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. ช่างกลโรงงาน (Dip. Machine Tool Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. เทคนิคโลหะ (Dip. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปวส. วิศวกรรมอุตสาหการ (Dip. -)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (B.B.A Business Information System)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.B.A International Business Management (International Program))
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  บธ.บ. บริหารธุรกิจ (B.B.A Business Administration)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (B.B.A Logistics and Supply Chain Management)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  บช.บ. - (B.Acc. -)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  บช.บ. (B.Acc. )
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (B.A. English for International Communication)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ (B.A. Tourism and Hospitality)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.Sc. Information Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (B.Sc. Food Science and Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (B.Sc. Agricultural Machinery)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ (B.Sc. Food Business and Nutrition)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.บ. เกษตรศาสตร์ (B.Sc. Agriculture)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (B.Eng. Mechanical Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (B.Eng. Mining Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (B.Eng. Agricultural and Biological Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.Eng. Computer Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng. Electrical Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (B.Eng. Electronics Engineering and Automatic Control Systems)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (B.Eng. Civil Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (B.Eng. Environmental Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (B.Eng. Industrial Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (B.Eng. Tools and Die Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ทล.บ. เซรามิก (B.Tech. Ceramics)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (B.Tech. Printing and Packaging Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (B.F.A. Communication Design)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (B.F.A. Industrial Design)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (B.F.A. Textiles and Jewelry)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศป.บ. ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ (B.F.A. Textiles and Jewelry)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศล.บ. ทัศนศิลป์ (B.F.A. Visual Arts)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
  สถ.บ. สถาปัตยกรรม (B.Arch. Architecture)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (B.Arch. Interior Architecture)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (B.Eng. Food Production and Innovation)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (B.Eng. Mechatronics Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.บ. วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (B.Eng. Food Production Engineering and Innovation)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (Faculty of Business Administration and Liberal Arts)
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   บธ.ม. บริหารธุรกิจ (M.B.A. Business Administration)
มนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Sciences and Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   วท.ม. พืชศาสตร์ (M.Sc. Plant Science)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (M.Sc. Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์   วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (M.Eng. Electrical Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (M.Eng. Mechanical Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts and Architecture)
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (College of Integrated Science and Technology)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
วิศวกรรมศาสตร์   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (D.Eng. Electrical Engineering)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา