โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 32
ENGCC501 การออกแบบและเขียนแบบ
Design and Drafting
2 (1-3-3)
ENGCC502 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC503 โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ
Structures, Properties and Selection of Materials
3 (3-0-6)
ENGCC504 กลศาสตร์ของแข็ง
Mechanics of Solids
3 (3-0-6)
ENGCC505 วิศวกรรมอุณหภาพ
Thermal Engineering
3 (3-0-6)
SCIMA101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
SCIMA102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
SCIMA103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
Engineering Mathematics 3
3 (3-0-6)
SCISC101 หลักมูลของเคมี
Fundamentals of Chemistry
3 (2-3-5)
SCISC102 หลักมูลของฟิสิกส์ 1
Fundamentals of Physics 1
3 (2-3-5)
SCISC103 หลักมูลของฟิสิกส์ 2
Fundamentals of Physics 2
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
ENGCC506 แนะนำสู่วิศวกรรม
Introduction to Engineering
2 (2-0-4)
ENGCC507 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGCC508 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
ENGMC101 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเบื้องต้นทางเมคคาทรอนิกส์
Project Based Learning of Basic Mechatronics
1 (0-3-1)
ENGMC102 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของการออกแบบกลไก
Project Based Learning of Mechanism Design
1 (0-3-1)
ENGMC103 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้า
Project Based Learning of Power Supply System
1 (0-3-1)
ENGMC104 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของระบบควบคุมเบื้องต้น
Project Based Learning of Basic Control System
1 (0-3-1)
ENGMC105 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 1
Project Based Learning of Mechatronics 1
2 (0-6-2)
ENGMC106 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานทางเมคคาทรอนิกส์ 2
Project Based Learning of Mechatronics 2
2 (0-6-2)
ENGMC107 สัญญาณและระบบ
Signal and Systems
3 (3-0-6)
ENGMC108 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า
Electric Circuit and Devices
3 (2-3-5)
ENGMC109 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Circuit and Devices
3 (2-3-5)
ENGMC110 อุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า
Electro-mechanical Devices
3 (2-3-5)
ENGMC111 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
Microcontroller and Interfacing
2 (1-3-3)
ENGMC112 อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น
Sensor and Actuator
2 (2-0-4)
ENGMC113 พีแอลซีและระบบอัตโนมัติ
PLC and Automation System
2 (1-3-3)
ENGMC114 การจำลองและระบบควบคุม
Modeling and Control Systems
2 (2-0-4)
ENGMC115 ระบบเมคคาทรอนิกส์และการเชื่อมต่อ
Mechatronics System and Interfacing
2 (1-3-3)
ENGMC116 การออกแบบทางเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Design
2 (2-0-4)
ENGMC117 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronic Engineering Practice
2 (0-6-2)
ENGMC118 การเตรียมโครงงานและสหกิจศึกษา
Pre-project and Co-op Preparation
2 (1-3-3)
ENGMC119 มูลฐานของวิศวกรรมการผลิต
Fundamentals of Production Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC120 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6 (0-36-0)
ENGMC121 โครงงานวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Project
3 (0-9-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGIE114 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (3-0-6)
ENGIE118 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC201 หลักการออกแบบวิศวกรรม
Principles of Engineering Design
3 (3-0-6)
ENGMC202 ทฤษฎีของเครื่องจักรกล
Theory of Machines
3 (2-3-5)
ENGMC203 การออกแบบทางกล
Mechanical Design
3 (3-0-6)
ENGMC204 การออกแบบทางไฟฟ้า
Electrical Design
3 (2-3-5)
ENGMC205 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Computer Aided Mechatronics Engineering
3 (2-3-5)
ENGMC206 ปัญหาพิเศษด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
Special Problem in Product Design and Development
3 (2-3-5)
ENGMC301 วงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronic Circuits and Devices
3 (3-0-6)
ENGMC302 การวิเคราะห์และขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives and Analysis
3 (3-0-6)
ENGMC303 สเต็ปมอเตอร์และการควบคุม
Stepping Motor and Control
3 (2-3-5)
ENGMC304 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instrumentation
3 (2-3-5)
ENGMC305 การควบคุมกระบวนการ
Process Control
3 (3-0-6)
ENGMC306 ปัญหาพิเศษด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง
Special Problem in Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
ENGMC401 คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการผลิต
Computer Aided Manufacturing System
3 (2-3-5)
ENGMC402 แนะนำสู่การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Introduction to Statistical Quality Control
3 (3-0-6)
ENGMC403 การผลิตอัตโนมัติ
Manufacturing Automation
3 (3-0-6)
ENGMC404 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและมุมมองทางเครื่องจักร
Industrial Robotics and Machine Vision
3 (3-0-6)
ENGMC405 วิศวกรรมเครื่องมือกล
Machine Tools Engineering
3 (3-0-6)
ENGMC406 กรรมวิธีขึ้นรูป
Forming Process
3 (3-0-6)
ENGMC407 ปัญหาพิเศษด้านระบบการผลิตอัตโนมัติ
Special Problem in Automation Manufacturing System
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายทะนุ ประเสริฐสุนทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายพลกฤษณ์ ทุนคำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
ว่าที่ร้อยโทลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายวรจักร์ เมืองใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา