โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 61 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
BSCCC104 ฟิสิกส์ทางการเกษตร
Agriculture Physics
3 (2-3-5)
BSCCC107 หลักเคมี
Principles of Chemistry
3 (2-3-5)
BSCCC112 ชีววิทยา
Biology
3 (2-3-5)
BSCCC201 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
BSCFM101 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
Fundamental of Agricultural Machinery Drawing
3 (1-6-4)
BSCFM102 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1
Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 1
3 (2-3-5)
BSCFM103 สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานวิจัยทางเครื่องจักรกลเกษตร
Statistics and Computer Software Packages in Farm Mechanics Technology Research
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 61
BSCAG001 เกษตรทั่วไป
General Agriculture
3 (2-3-5)
BSCFM111 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology
3 (1-6-4)
BSCFM112 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-5)
BSCFM113 รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
Agricultural Tractors
3 (2-3-5)
BSCFM114 ช่างกลโรงงาน
Machine Shop Technology
3 (1-6-4)
BSCFM115 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
BSCFM116 พื้นฐานไฟฟ้า
Basic Electricity
3 (1-6-4)
BSCFM117 โครงงานด้านช่างกลโรงงานและเชื่อมโลหะ
Machine Shop Technology and Welding Project
2 (0-6-0)
BSCFM118 โครงงานด้านช่างยนต์
Farm Engine Project
2 (0-6-0)
BSCFM119 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
Electrical Powers and Controls for Agricultural Industries
3 (1-6-4)
BSCFM120 การสำรวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Surveying and Farm Building Construction
3 (2-3-5)
BSCFM121 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2
Fundamental of Agricultural Machinery Mechanics 2
3 (3-0-6)
BSCFM122 โครงงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
Farm Machinery Project
2 (0-6-0)
BSCFM123 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Harvest and Post-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
BSCFM124 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Engineering Machinery Design
3 (3-0-6)
BSCFM125 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
Sprinkler and Drip Irrigation System
3 (2-3-5)
BSCFM126 ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
Automatic Control System for Agriculture
3 (2-3-5)
BSCFM127 การจัดการเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Machinery Management
3 (2-3-5)
BSCFM128 สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Seminar in Agricultural Machinery
1 (0-3-1)
BSCFM129 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Problems in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-3)
BSCFM130 ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
BSCFM131 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Cooperative Education in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFM132 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
BSCFM133 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics
3 (2-3-5)
BSCFM134 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Tractor and Machinery Performance Test
3 (2-3-5)
BSCFM135 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
Handling and Transportation of Agricultural Products
3 (2-3-5)
BSCFM136 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
Cereal Grain Drying and Storage
3 (2-3-5)
BSCFM137 เทคโนโลยีโรงสีข้าว
Rice Milling Technology
3 (2-3-5)
BSCFM138 เทคโนโลยีการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
Technology of Seed Conditioning
3 (2-3-5)
BSCFM139 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Technology of Animal Feed Industry
3 (2-3-5)
BSCFM140 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
Refrigeration and Cold Storage
3 (2-3-5)
BSCFM141 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
3 (2-3-5)
BSCFM142 เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์
Greenhouse and Animal Housing Technology
3 (2-3-5)
BSCFM143 ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design and Drawing
3 (1-6-4)
BSCFM144 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
Sugarcane and Sugar Production Technology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวสุกัญญา ทับทิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก วิทยาศาสตร์
นายนพดล ตรีรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายบุญเจิด กาญจนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิทยา พรหมพฤกษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิษณุโลก อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา