โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34
ENGCC501 การออกแบบและเขียนแบบ
Design and Drafting
2 (1-3-3)
ENGCC502 หลักการของกลศาสตร์วิศวกรรม
Principles of Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
ENGCC503 โครงสร้าง สมบัติ และการเลือกใช้วัสดุ
Structures, Properties and Selection of Materials
3 (3-0-6)
ENGCC505 วิศวกรรมอุณหภาพ
Thermal Engineering
3 (3-0-6)
ENGCC507 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
ENGCC509 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electricity and Electronics
3 (3-0-6)
SCIMA101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
SCIMA102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
SCIMA104 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
Introduction to Numerical Analysis
3 (3-0-6)
SCISC101 หลักมูลของเคมี
Fundamentals of Chemistry
3 (2-3-5)
SCISC102 หลักมูลของฟิสิกส์ 1
Fundamentals of Physics 1
3 (2-3-5)
SCISC103 หลักมูลของฟิสิกส์ 2
Fundamentals of Physics 2
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51
ENGFI101 การวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ
Measurement and Automatic System
3 (2-3-5)
ENGFI102 หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
3 (2-3-5)
ENGFI103 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร 1
Unit Operation in Food Industry 1
3 (2-3-5)
ENGFI104 หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร 2
Unit Operation in Food Industry 2
3 (2-3-5)
ENGFI105 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
Product and Process Design
3 (3-0-6)
ENGFI106 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Planning and Production Control in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI107 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Control and Quality Assurance in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI108 ระบบการผลิตแบบลีน
Lean Production System
3 (2-3-5)
ENGFI109 การออกแบบโรงงานอาหารและแบบจำลองกระบวนการ
Food Plant Design and Process Modeling
3 (2-3-5)
ENGFI110 หลักการวิเคราะห์อาหาร
Principles of Food Analysis
2 (1-3-3)
ENGFI111 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร
Chemical and Physical Properties in Food and Agricultural Materials
3 (2-3-5)
ENGFI112 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation
3 (3-0-6)
ENGFI113 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 1
Food Innovation Engineering Practice 1
1 (0-3-1)
ENGFI114 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 2
Food Innovation Engineering Practice 2
1 (0-3-1)
ENGFI115 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 3
Food Innovation Engineering Practice 3
1 (0-3-1)
ENGFI116 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 4
Food Innovation Engineering Practice 4
1 (0-3-1)
ENGFI117 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 5
Food Innovation Engineering Practice 5
1 (0-3-1)
ENGFI118 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 6
Food Innovation Engineering Practice 6
1 (0-3-1)
ENGFI119 การเตรียมความพร้อมสำหรับโครงงานและสหกิจศึกษา
Project and Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
ENGFI120 โครงงานทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
Food Production and Innovation Project
3 (0-9-0)
ENGFI121 สหกิจศึกษาในงานอุตสาหกรรมอาหาร
Co-operative Education in Food Industry
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
ENGFI201 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
ENGFI202 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร
Automation System in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI203 การออกแบบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร
Design of Food Machinery
3 (3-0-6)
ENGFI204 การจัดการคุณภาพองค์รวมในอุตสาหกรรมอาหาร
Total Quality Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI205 โรงผลิตกำลังสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
Power Plant for Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI206 การจัดการพลังงานและของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
Energy and Waste Management in Food Industry
3 (3-0-6)
ENGFI207 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-3-5)
ENGFI208 การจัดการผลิตภาพ
Productivity Management
3 (3-0-6)
ENGFI209 คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกระบวนการผลิตอาหาร
Computer Aided for Food Production Management
3 (2-3-5)
ENGFI210 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการวิจัยการตลาด
Food Product Development and Marketing Research
3 (2-3-5)
ENGFI211 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (3-0-6)
ENGFI212 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-6)
ENGFI213 การบริหารจัดการการผลิตอาหารและโซ่อุปทานอาหาร
Food Manufacturing and Food Supply Chain Management
3 (3-0-6)
ENGFI214 เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบถังหมัก
Fermentation Technology and Bioreactor Design
3 (2-3-5)
ENGFI215 การอบแห้งอาหารเชิงอุตสาหกรรม
Industrial Drying of Food
3 (3-0-6)
ENGFI216 หัวข้อคัดสรรในด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1
Selected Topics in Food Production and Innovation 1
3 (3-0-6)
ENGFI217 หัวข้อคัดสรรในด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2
Selected Topics in Food Production and Innovation 2
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางมาลัยพร วงค์แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาววรวลัญช์ ฉิมพะเนาว์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสุบงกช โตไพบูลย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นายเอกรินทร์ อินประมูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ
นางสาวโบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ สหวิทยาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา