โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
BSCFN101 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
BSCFN102 ฟิสิกส์สำหรับงานอาหาร
Physics for Food
3 (2-3-5)
BSCFN103 วิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
3 (3-0-6)
BSCFN104 หลักสถิติเพื่องานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Statistics for Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN105 สรีรวิทยา
Physiology
3 (3-0-6)
BSCFN106 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64
BSCFN107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น
Principles of Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN109 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
Food Sanitation and Work Safety
3 (3-0-6)
BSCFN110 หลักการประกอบอาหาร
Principles of Food Preparation
3 (2-3-5)
BSCFN111 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
BSCFN112 อาหารไทย
Thai Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
Art of Food Decoration
3 (1-4-4)
BSCFN114 วิธีวิจัยทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Research in Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN115 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
English for Food Business and Nutrition
3 (3-0-6)
BSCFN116 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Application of Computer to Food Business and Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN117 การถนอมอาหาร
Food Preservation
3 (2-3-5)
BSCFN118 หลักการทดลองอาหาร
Principle of Experimental Cookery
3 (2-3-5)
BSCFN119 อาหารล้านนา
Lanna Food
3 (2-3-5)
BSCFN120 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
3 (2-3-5)
BSCFN121 เทคโนโลยีการนำเสนอด้านอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Presentation Technology
3 (2-3-5)
BSCFN122 การจัดการภัตตาคาร
Restaurant Management
3 (2-3-5)
BSCFN123 โภชนบำบัด
Diet Therapy
3 (2-3-5)
BSCFN124 กระบวนการแปรรูปอาหาร
Food Processing
3 (2-3-5)
BSCFN125 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Cooperative Education for Food Business and Nutrition
6 (0-40-0)
BSCFN126 การฝึกงานทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Food Business and Nutrition Practicum
6 (0-40-0)
BSCFN127 ปัญหาพิเศษ
Special Problems
3 (0-6-3)
BSCFN128 สัมมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Seminar in Food Business and Nutrition
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
BSCFN129 โภชนาการแม่และเด็ก
Mother, Infant and Child Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN130 โภชนาการเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
School Child and Adolescent Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN131 โภชนาการสำหรับวัยผู้ใหญ่
Nutrition for Adult
3 (2-3-5)
BSCFN132 โภชนาการผู้สูงอายุ
Nutrition for Elderly People
3 (2-3-5)
BSCFN133 โภชนศาสตร์ชุมชน
Community Nutrition
3 (2-3-5)
BSCFN134 อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
3 (2-3-5)
BSCFN135 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก
Banana Leaf Work and Carving
3 (1-4-4)
BSCFN136 เทคโนโลยีเบเกอรี่
Bakery Technology
3 (2-3-5)
BSCFN137 อาหารตะวันตก
Western Cuisine
3 (2-3-5)
BSCFN138 อาหารว่างและเครื่องดื่ม
Snacks and Beverages
3 (1-4-4)
BSCFN139 อาหารภัตตาคาร
Restaurant Cuisine
3 (1-4-4)
BSCFN140 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionary Technology
3 (1-4-4)
BSCFN141 ขนมไทย
Thai Desserts
3 (1-4-4)
BSCFN142 อาหารอาเซียน
Asian Cuisine
3 (1-4-4)
BSCFN143 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
3 (3-0-6)
BSCFN144 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
BSCFN145 การส่งเสริมการขาย
Sales Promotion
3 (3-0-6)
BSCFN146 ศิลปะการจัดดอกไม้เพื่องานธุรกิจอาหาร
Art in Flower Arrangement for Food Business
3 (1-4-4)
BSCFN147 เรื่องคัดเฉพาะทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
Selection Topic in Food Business and Nutrition
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางชญาภา บัวน้อย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรรณวิมล พุ่มโพธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอัจฉรา ดลวิทยาคุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร
นางอำไพ สงวนแวว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาก อุตสาหกรรมเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา