โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลด


หน้าสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 

 

1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ
    1.1 คำร้องทั่วไป
    1.2 ชุดแบบคำร้องรักษาสภาพ(ใช้ทั้ง2แผ่น)
    1.3 ใบถอนวิชาเรียน
    1.4 แบบฟอร์มใบสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา
    1.5 ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.6 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา (PDF.doc
    1.7 ใบลานักศึกษา
    1.8 ใบคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ
    1.9 ใบคำร้องขอเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
    1.10 ใบคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
    1.11 คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร
    1.12 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์มส.หรือ I
    1.13 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
    1.14 ใบแจ้งระดับคะแนนที่เคยมีสภาพไม่สมบูรณ์ ( I )หรือสอบกรณีพิเศษ57

2.การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

3.ตารางสอน-ตารางสอบ
 3.1.คู่มือการเปิดรายวิชาและการจัดตารางสอน
 3.2.ตารางสอน,ตารางสอบ
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา