โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลด


หน้าสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 


1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ
    1.1 คำร้องทั่วไป,ขุดแบบคำร้องรักษาสภาพ(ใช้ทั้ง2แผ่น)
    1.2 ใบถอนวิชาเรียน
    1.3 แบบฟอร์มใบสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา
    1.4 ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.5 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา
    1.6 ใบลานักศึกษา
    1.7 ใบคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ
    1.8 ใบคำร้องขอเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ สกุล
    1.9 ใบคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
    1.10 -
    1.11 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์มส.หรือ I
    1.12 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
    1.13 ใบขอลงทะเบียน
    1.14 ใบแจ้งระดับคะแนนที่เคยมีสภาพไม่สมบูรณ์ ( I )หรือสอบกรณีพิเศษ57

2.การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

3.ตารางเรียน-ตารางสอน-ตารางสอบ
 3.1.คู่มือการเปิดรายวิชาและการจัดตารางสอน
 3.2.รวมตารางเรียน,ตารางสอน,ตารางสอบ,ตารางห้อง ย้อนหลังปีการศึกษา 2557-2553
 3.3.ตารางสอน
 3.4.ตารางสอบ