โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลด


หน้าสำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ 

 

1.คำร้องและแบบฟอร์มต่างๆ
    1.1 คำร้องทั่วไป
    1.2 แบบฟอร์มใบสรุปผลการเทียบโอนรายวิชา
    1.3 ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
    1.4 ใบคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา 
    1.5 ใบลานักศึกษา
    1.6 ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
    1.7 ใบคำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา
    1.8 คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร
    1.9 แบบฟอร์มขออนุญาตให้ผลการศึกษาเป็นไม่สมบูรณ์มส.หรือ I  
    1.10 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
    1.11 ใบแจ้งระดับคะแนนที่เคยมีสภาพไม่สมบูรณ์ ( I )หรือสอบกรณีพิเศษ
    
1.12 ใบแจ้งระดับคะแนนนักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า
    1.13 ใบคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ

2.การเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน

3.ตารางสอน-ตารางสอบ
 3.1.คู่มือการเปิดรายวิชาและการจัดตารางสอน
 3.2.ตารางสอน,ตารางสอบ
 

4.แบบฟอร์มขอเพิ่มจำนวนนักศึกษาในกลุ่มเรียน

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา