โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04232101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Circuit Design
3 (2-3-2)
04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
Digital Circuit Design
3 (2-3-2)
04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-2)
04232104 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interfacing
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04232205 เครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอร์
Instruments for Computer Signals
3 (2-3-2)
04232206 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Assembly Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04232207 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04232208 ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-3-2)
04232209 โปรแกรมระบบ
System Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232206 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3 (2-3-2)
04232210 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04205203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-3-2)
04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232210 การสื่อสารข้อมูล 3 (2-3-2)
04233202 เทคโนโลยีเครื่อข่ายระบบเปิด
Open System Network Technology
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233203 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
Installation and Maintenace Network System
3 (1-6-0)
Prerequisite : 04232210 การสื่อสารข้อมูล 3 (2-3-2)
04233204 การบริหารระบบเครือข่าย
Network Management System
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04233201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233205 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Special Project in Computer Technology
3 (1-6-0)
04233206 การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database System Management
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232207 โครงสร้างข้อมูล 3 (2-3-2)
04233207 เว็บโปรแกรมมิ่ง
Web Programming
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233208 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineer
3 (3-0-3)
Prerequisite : 04232103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233209 สถาปัตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร์
Computer System and Architectures
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04233210 การตรวจสอบการทำงานของระบบ
Diagonostic
3 (2-3-2)
04233211 การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
Installation and Computer Maintenance
3 (1-6-0)
04233212 การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
Computer Peripheral Mantenance
3 (1-6-0)
04233213 โปรแกรมสำเร็จรูป
Software Packages
3 (2-3-3)
04233214 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer for Industry
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232104 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (2-3-2)
04233215 การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์
Digital Circuit Design with Computer
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232102 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 (2-3-2)
04233216 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensor and Transducer
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04232101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายคมสัน คำบรรลือ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวัชรพันธ์ ทาต่อมวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายสมคิด สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกิตตินันท์ น้อยมณี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายอรรถพล วิเวก อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา