โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 11 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะชีวิต 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 8 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 71 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาเลือกเสรี 11
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 11
(2) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0
20002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
-
0 (0-2-0)
20002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
-
0 (0-2-0)
20002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
-
0 (0-2-0)
20002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
-
0 (0-2-0)
20002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
-
0 (0-2-0)
20002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
-
0 (0-2-0)
(3) หมวดวิชาทักษะชีวิต 40
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 4
20001101 ภาษาไทยพื้นฐาน
-
2 (2-0-4)
20001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
-
1 (1-0-2)
20001103 ภาษาไทยธุรกิจ
-
1 (1-0-2)
20001104 การพูดในงานอาชีพ
-
1 (1-0-2)
20001105 การเขียนในงานอาชีพ
-
1 (1-0-2)
20001106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
-
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 8
20001201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
-
2 (2-0-4)
20001202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
-
2 (2-0-4)
20001203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
-
1 (0-2-1)
20001204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
-
1 (0-2-1)
20001205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
-
1 (0-2-1)
20001206 การเขียนในชีวิตประจำวัน
-
1 (0-2-1)
20001207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
-
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 7
20001301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
2 (1-2-3)
20001302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
-
2 (1-2-3)
20001306 โครงงานวิทยาศาสตร์
-
1 (0-2-1)
20009132 เคมี 2
Chemistry II
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 16
20001401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-
2 (2-0-4)
20001402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
-
2 (2-0-4)
20001403 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
-
2 (2-0-4)
20001404 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
-
2 (2-0-4)
20001405 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
-
2 (2-0-4)
20009201 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
2 (2-0-4)
20009202 คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
2 (2-0-4)
20009203 คณิตศาสตร์ 3
Mathematics III
3 (3-0-6)
20009204 คณิตศาสตร์ 4
Mathematics IV
3 (3-0-6)
20009205 คณิตศาสตร์ 5
Mathematics V
3 (3-0-6)
20009206 คณิตศาสตร์ 6
Mathematics VI
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3
20001501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
-
2 (2-0-4)
20001502 ทักษะชีวิตและสังคม
-
2 (2-0-4)
20001503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
-
2 (2-0-4)
20001504 อาเซียนศึกษา
-
1 (1-0-2)
20001505 เหตุการณ์ปัจจุบัน
-
1 (1-0-2)
20001506 วัฒนธรรมอาเซียน
-
1 (1-0-2)
20001507 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
-
1 (1-0-2)
- กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2
20001601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
-
1 (0-2-1)
20001602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
-
1 (0-2-1)
20001603 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
-
1 (0-2-1)
20001604 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
-
1 (0-2-1)
20001605 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
-
1 (0-2-1)
20001606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
-
1 (1-0-2)
20001607 เพศวิถีศึกษา
-
1 (1-0-2)
20001608 สิ่งเสพติดศึกษา
-
1 (1-0-2)
20001609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
-
2 (1-2-3)
20001610 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
-
2 (1-2-3)
(4) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 71
- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 18
20011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
-
2 (2-0-4)
20012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
-
2 (1-2-3)
21001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21001002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
-
2 (2-0-4)
21001003 งานฝึกฝีมือ 1
-
2 (0-6-2)
21001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24
21272001 เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
-
2 (2-0-4)
21272002 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์
-
2 (1-2-3)
21272003 ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์
-
2 (1-3-3)
21272004 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์
-
2 (1-3-3)
21272005 วงจรไฟฟ้า
-
3 (2-3-5)
21272006 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
-
3 (2-3-5)
21272007 วงจรดิจิตอลเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272008 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์
-
2 (1-3-3)
21272009 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
-
3 (2-3-5)
21272010 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
-
3 (2-3-5)
- กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 21
20011002 การเป็นผู้ประกอบการ
-
2 (2-0-4)
20011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-
2 (1-2-3)
20011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-
2 (1-2-3)
20011005 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
-
1 (1-0-2)
20011006 กฎหมายแรงงาน
-
1 (1-0-2)
20011007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ
-
1 (1-0-2)
21272101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-
2 (1-2-3)
21272102 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
-
2 (1-2-3)
21272103 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี
-
3 (2-3-5)
21272104 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเบื้องต้น
-
2 (1-2-3)
21272105 การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
-
3 (2-3-5)
21272106 หุ่นยนต์เบื้องต้น
-
3 (2-3-5)
21272107 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272108 งานซ่อมบำรุงเมคคาทรอนิกส์
-
2 (1-3-3)
21272109 กลศาสตร์เครื่องมือกล
-
2 (2-0-4)
21272110 งานบริการเมคคาทรอนิกส์
-
2 (0-6-2)
21272111 คณิตศาสตร์เมคคาทรอนิกส์
-
2 (2-0-4)
21272112 คอมพิวเตอร์เครือข่าย
-
2 (1-3-3)
21272113 ระบบเอฟเอ็มเอส
-
2 (1-3-3)
21272114 กรรมวิธีการผลิต
-
2 (2-0-4)
21272115 งานเครื่องปรับอากาศ
-
2 (1-3-3)
21272116 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272117 วงจรพัลส์และสวิตซ์ชิ่ง
-
2 (1-3-3)
21272118 งานเครื่องมือกล
-
2 (1-3-3)
21272119 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
-
2 (2-0-4)
21272120 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272121 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272122 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
21272123 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนเบื้องต้น
-
3 (2-3-5)
21272124 การควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น
-
2 (1-3-3)
- ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4
21278001 ฝึกงาน
-
4 (0-40-0)
21278002 ฝึกงาน 1
-
2 (0-40-0)
21278003 ฝึกงาน 2
-
2 (0-40-0)
- โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4
21278501 โครงการ
-
4 (0-12-0)
21278502 โครงการ 1
-
2 (0-6-0)
21278503 โครงการ 2
-
2 (0-6-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา