โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220004 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13086132 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2
Applied Physics 2
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 54
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04201103 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-3)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30
04222101 เครื่องมือและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Measurement And Instrument
3 (2-3-2)
04222102 ดิจิตอลเทคนิค
Digital Techniques
3 (2-3-2)
04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (2-3-2)
04222104 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology In Electronics
3 (1-6-0)
04222105 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
Computer Language Programs
3 (2-3-2)
04222206 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
Pulse And Switching Circuits
3 (2-3-2)
04222207 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (2-3-2)
04222208 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
Industrial Electronics 1
3 (2-3-2)
04222209 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (2-3-2)
04222210 เทคโนโลยีโทรทัศน์
Television Technology
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04212102 เครื่องกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-3)
04212208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-2)
04214209 นิวเมติกส์ไฟฟ้า
Electrical Pneumatics
3 (2-3-2)
04223201 ระบบโทรคมนาคม
Telecommunication System
3 (2-3-2)
04223202 ระบบเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ
Radio Transmitter And Receiver Systems
3 (2-3-2)
04223203 ระบบไมโครเวฟ
Microwave Systems
3 (2-3-2)
04223204 สายส่งวิทยุและสายอากาศ
Radio Transmission Line And Antenna
3 (2-3-2)
04223205 ระบบโทรศัพท์
Telephone System
3 (2-3-2)
04223206 เทคโนโลยีระบบเสียง
Sound Technology System
3 (2-3-2)
04223207 การสื่อสารข้อมูล
Data Communication
3 (2-3-2)
04223208 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-3)
04223209 โครงงานพิเศษ
Special Project
3 (1-6-0)
04223210 ปัญหาเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์
Specific Problem in Electronics
3 (2-3-2)
04224201 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2
Industrial Electronic 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222208 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 3 (2-3-2)
04224202 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
Electronic Instrument in Industry
3 (2-3-2)
04225201 ออกแบบวงจรลอจิก
Logic Circuit Design
3 (2-3-2)
04225202 เทคนิคการอินเตอร์เฟส
Interface Techniques
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222207 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (2-3-2)
04225203 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Micro Controllers
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222102 ดิจิตอลเทคนิค 3 (2-3-2)
04225204 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer Communication and Network
3 (2-3-2)
04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ
Aeronautical Communication
3 (2-3-2)
04226202 ระบบนำร่อง 1
Navigation System 1
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ 3 (2-3-2)
04226203 ระบบนำร่อง 2
Navigation System 2
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04226201 ระบบสื่อสารในการเดินอากาศ 3 (2-3-2)
04226204 เรดาร์
Radar
3 (2-3-2)
04226205 เครื่องวัดประกอบการบิน
Flight Instruments
3 (2-3-2)
04227201 หลักการพื้นฐานทางเสียง
Principles of Sound
3 (3-0-3)
04227202 เครื่องบันทึกเสียงแอนะลอก
Analog Tape Recorders
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222103 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (2-3-2)
04227203 ไมโครโฟน
Microphones
3 (3-0-3)
04227204 การประมวลผลสัญญาณ
Signal Processing
3 (2-3-2)
04227205 กระบวนการห้องสตูดิโอ
Studio Procedures
3 (2-3-2)
04227206 การบันทึกและอิดิตเสียงดนตรี
Music Recording and Editing
3 (2-3-2)
04227207 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานระบบเสียง
Computer for Audio System
3 (2-3-2)
04227208 เครื่องขยายเสียงและลำโพง
Amplifiers and Loudspeakers
3 (2-3-2)
04232207 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04222105 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04233214 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer for Industry
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6
(4) หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
- กลุ่มวิชาชีพปรับพื้นฐาน 0
04200104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Introduction to Electronic Practice
2 (0-6-1)
04200105 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction to Electronics
3 (2-3-2)
04220106 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Drawing
1 (0-3-1)
04220107 ระบบสื่อสารเบื้องต้น
Introduction to Communication System
3 (3-0-3)
04400101 ฝึกฝีมือเบื้องต้น
Basic Skills Practice
2 (0-6-1)
04400102 เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
2 (1-3-1)
04400103 วัสดุช่าง
Technical Materials
2 (2-0-2)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายปรีชา มหาไม้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายวรวุฒิ วิริยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นางอัญชลี พานิชเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
นายกำธร เรือนฝายกาศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายพินิจ เนื่องภิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
นายโชคมงคล นาดี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา