โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
English for Life Skills
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ
Report Writing and Presentation
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (3-0-6)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Process of Thinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต
Sufficiency Economy and Wisdom of Living
3 (3-0-6)
GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
Society, Economy, Politics and Law
3 (3-0-6)
GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
Social Geography and Culture of ASEAN
3 (3-0-6)
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม
Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 94
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
BBAIB901 Organization and Management
Organization and Management
3 (3-0-6)
BBAIB902 Principles of Marketing
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB903 Financial Accounting
Financial Accounting
3 (2-2-5)
BBAIB904 Principles of Economics
Principles of Economics
3 (3-0-6)
BBAIB905 Production and Operations Management
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
BBAIB906 Business Finance
Business Finance
3 (3-0-6)
BBAIB907 Quantitative Decision Making in Business
Quantitative Decision Making in Business
3 (3-0-6)
BBAIB908 Business Law
Business Law
3 (3-0-6)
BBAIB909 Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45
BBAIB921 Introduction to Business and Entrepreneurship
Introduction to Business and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
BBAIB922 Information Technology for Business
Information Technology for Business
3 (2-2-5)
BBAIB923 Human Resource Management
Human Resource Management
3 (3-0-6)
BBAIB924 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
BBAIB925 Global Marketing
Global Marketing
3 (3-0-6)
BBAIB926 Business Communication for International Trade
Business Communication for International Trade
3 (2-2-5)
BBAIB927 Entrepreneurship Practicum
Entrepreneurship Practicum
3 (2-2-5)
BBAIB928 Logistics and Supply Chain Management
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
BBAIB929 Strategic Management
Strategic Management
3 (3-0-6)
BBAIB930 Electronic Business
Electronic Business
3 (2-2-5)
BBAIB931 International Economics
International Economics
3 (3-0-6)
BBAIB932 Cross Cultural Management
Cross Cultural Management
3 (3-0-6)
BBAIB933 Research for International Business
Research for International Business
3 (2-2-5)
BBAIB934 Export and Import Management
Export and Import Management
3 (3-0-6)
BBAIB965 Social Enterprise
Social Enterprise
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6
BBAIB951 Co-operative Education in Business Management
Co-operative Education in Business Management
6 (0-40-0)
BBAIB953 Job Internship in Business Management
Job Internship in Business Management
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ทั่วไป 18
BBAIB955 ASEAN Trade
ASEAN Trade
3 (2-2-5)
BBAIB956 Business Ethics
Business Ethics
3 (3-0-6)
BBAIB957 Digital Marketing
Digital Marketing
3 (2-2-5)
BBAIB958 Economics and Business in Selected Countries
Economics and Business in Selected Countries
3 (3-0-6)
BBAIB959 Business Economics
Business Economics
3 (3-0-6)
BBAIB960 International Business Strategies
International Business Strategies
3 (3-0-6)
BBAIB961 Managerial Accounting
Managerial Accounting
3 (3-0-6)
BBAIB962 Organizational Behavior
Organizational Behavior
3 (3-0-6)
BBAIB963 Public Communication for International Business
Public Communication for International Business
3 (2-2-5)
BBAIB964 Seminar in International Business Management
Seminar in International Business Management
3 (2-2-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นางสาวณฐา อภิธาวินวสุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นายภาคภูมิ ภัควิภาส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ
นางสุภาวดี วรุณกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา