โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการศึกษาโครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 26
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus and Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3 (3-0-3)
13081141 กลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics
3 (2-3-2)
- กลุ่มวิชาภาษาไทย 3
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
3 (2-2-2)
01320104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
3 (2-2-2)
Prerequisite : 01320103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (2-2-2)
01320105 ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
English for Vocational Purposes
3 (2-2-2)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาชีพ 53
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9
04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13081141 กลศาสตร์ประยุกต์ 3 (2-3-2)
04201102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
04401101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 29
04402101 เครื่องจักรกลชั้นสูง 1
Advanced Machine 1
3 (1-6-1)
04402102 งานวัดละเอียด
Metrology
2 (1-3-1)
04402104 การศึกษางาน
Work Study
2 (2-0-2)
04402203 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
2 (2-0-2)
04402205 การบำรุงรักษาโรงงาน
Plant Maintenance
2 (1-3-1)
04412106 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1
Automatic Machine Engineering 1
3 (1-6-1)
04412107 การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer-Aide Design and Drawing
3 (2-3-2)
04412110 เครื่องจักรกลชั้นสูง 2
Advanced Machine 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04402101 เครื่องจักรกลชั้นสูง 1 3 (1-6-1)
04412208 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและงานผลิต
Computer-Aided Design And Manufacturing
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04412107 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-2)
04412209 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Element Designs
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง 3 (3-0-3)
04412211 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2
Automatic Machine Engineering 2
3 (1-6-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
04403101 โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม
Industrial Metallurgy
3 (2-3-2)
04403202 การจัดการอุตสาหกรรมและการประมาณราคา
Industrial Management and Cost Estimate
2 (2-0-2)
04403203 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-2)
04404201 งานกัดโลหะด้วยไฟฟ้า
Electrical Discharge Machine
3 (1-6-1)
Prerequisite : 04412106 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 1 3 (1-6-1)
04413104 เขียนแบบช่างกลโรงงาน
Machine Tool Drawing
3 (1-6-1)
04413108 ฝึกงาน
On-The-Job Training
2 (0-40-0)
04413205 งานเฉพาะพิเศษข่างกลโรงงาน
Special Project
3 (1-6-1)
04413206 แม่พิมพ์โลหะ
Punch And Die
3 (1-6-1)
04413207 แม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold
3 (1-6-1)
04414202 เครื่องจักรกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Automated Manufacturing Systems in Industry
3 (2-3-2)
Prerequisite : 04412211 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2 3 (1-6-1)
04414203 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต
Computer-Aided Manufacturing
3 (2-3-2)
04414204 การผลิตเบ็ดเสร็จด้วยคอมพิวเตอร์ (CIM)
Computer-Integrated Manufacturing
3 (2-3-2)
04414205 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติสมัยใหม่
Modern Automated Machine Technology
3 (3-0-3)
04414206 งานเฉพาะพิเศษเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
Special Project
3 (1-6-1)
04472209 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
2 (2-0-2)
04472210 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology
3 (2-3-2)
04492201 การทดสอบวัสดุ
Material Testing
2 (1-3-1)
04492202 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
Pneumatics and Hydraulics
3 (2-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร เขตพื้นที่ สาขา
นายจุมพล ชัยประเดิมศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายธนารักษ์ สายเปลี่ยน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายนรุตม์ คล้ายเคลื่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายไกรสร วงษ์ปู่ อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก วิศวกรรมอุตสาหการ
นายเชวง อยู่ยืนยง อาจารย์ประจำหลักสูตร ตาก ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
นายณัฐพงศ์ หล้ากอง อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล
นายพิเชษฐ์ โค้วตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี
นายเกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ประจำหลักสูตร เชียงใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา