โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - จันทร์ 11 มกราคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558
จันทร์ 4 มกราคม 2559 - อาทิตย์ 10 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Count Activity : 71 - 73 ทั้งหมด 73

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา