โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2559 - 1 เมษายน 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน Wออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา