โลโก้เว็บไซต์ พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มกราคม 2559 - 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา