รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตลงทะเบียนเข้ารับปริญญา


รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตลงทะเบียนเข้ารับปริญญา

ลำดับ ปีการศึกษาที่สำเร็จ เขตพื้นที่/คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนเข้ารับ จำนวนไม่เข้ารับ จำนวนไม่ลงทะเบียน รวม
 กรุณาเลือกตัวเลือกด้านบนเพื่อค้นหา