C04 ใบรายชื่อ เข้าห้องเรียน/เข้าห้องสอบ

รหัสวิชา ชื่อวิชา คำอธิบาย ระดับ เทอม/ปี เขตพื้นที่ ผู้สอน รับ นศ.ต่อห้องเรียน จำนวนนศ. ลงทะเบียน Option