รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่ รายหลักสูตร


รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาคงอยู่ รายหลักสูตร

ลำดับ ปีการศึกษาที่รับเข้า(รุ่น) จำนวนที่รับเข้า จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ตามปีการศึกษา (ร้อยละ) สำเร็จการศึกษา ตามปีการศึกษา (ร้อยละ) พ้นสภาพระหว่างศึกษา (ร้อยละ)
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม
 กรุณาเลือกตัวเลือกด้านบนเพื่อค้นหา