ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับนักศึกษา )

เข้าระบบนักศึกษา

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับอาจารย์ )

เข้าระบบอาจารย์

เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง

( สำหรับเจ้าหน้าที่ )

เข้าระบบเจ้าหน้าที่  • Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป
  • Firefox Browser
  • Google Chrome Browser
  • Safari Browser
  • Opera Browser