รายงานการลงทะเบียนของนักศึกษา

คณะ จำนวน นศ. ลงทะเบียน จำนวน นศ. ไม่ลงทะเบียน จำนวน นศ. ทั้งหมด รายละเอียด