รายงานการส่งเกรด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มเรียน ระดับ ผู้สอน จำนวนนศ. ลงได้สูงสุด จำนวนนศ. ที่ลงทะเบียน บันทึกระดับคะแนน ยืนยันเอกสาร