โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  Design Thinking พัฒนาบุคลากรให้เป็น Design Thinking Facilitator | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking พัฒนาบุคลากรให้เป็น Design Thinking Facilitator

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Facilitator ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  Design Thinking พัฒนาบุคลากรให้เป็น Design Thinking Facilitator และส่งเสริมให้บุคลากรประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอาจารย์จากทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 28 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Facilitator เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยขยายเครือข่ายในการจัดโครงการ Learning Express ร่วมกับ  Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีทีมวิทยากร Design Thinkingของ มทร.ล้านนา ที่ได้ผ่านการอบรมจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วย ดร.นพดล มณีเฑียร ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ อาจารย์กฤติกา อินตา ร่วมกับวิทยากรภายนอก ประกอบด้วย รศ.สกุลตลา วรรณปะเข  จากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Dr. Noel Christian Design Thinking Facilitator จาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบจัดการเรียนการสอน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา