โลโก้เว็บไซต์  สภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาจัดประชุมสัญจรและเชิญผู้นำในวงการอุดมศึกษาระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาจัดประชุมสัญจรและเชิญผู้นำในวงการอุดมศึกษาระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาเปิดเผยว่า  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดการประชุมสภาครั้งที่  10/2563 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  "บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีต่อประชาคมเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความเปลี่ยนแปลง" ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  โดยได้เกียรติจากผู้นำในวงการอุดมศึกษาระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบด้วย ผศ.ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง  ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปคมทร.) ผศ.ดร.วัชรินกร  เมฆลา ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปมรภ.) โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อตอบสนองต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยตามพันธกิจและอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ  มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : 13-11-63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา