โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งผู้แทนประกอบด้วย

1. Professor Zhang XianChun, Dean of Belt and Road International School

2. Pan JunYang, Executive Dean of Belt and Road International School    

3. Li YuWen, Assistant of International Projects    

4. Dr. Yao Zhu Coordinator

5. Dr. Rattapon Incharroen, Coordinator

6. Dr. Zhang Qian, Coordinator

 7. Mr. Somprasong Incharoen Retired government employee on person

     โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ผศ.กัลยารัตน์เศวตนันทน์ รองคณบดีคณะบริหารธุริกจแฃะศิลปศาสตร์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อ.วรัญญา ฐานะ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ปละบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม

     ในการประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการให้ทุนระดับปริญญาเอก โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงาน หลักสูตร 2+2 การทำวิจัยร่วมในสาขา Tourism และ Hotel Management ซึ่งทางคณะผู้แทนจาก GTU มีความประสงค์จะมีเยือน มทร. ล้านนา อีกครั้งในเดือนเมษายน เพื่อทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ มทร. ล้านนา ต่อไป


คลังรูปภาพ : GTU


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา