โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 3841 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่ายสื่อยุค Thailand 4.0 “ สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม การสมัครและการลงทะเบียนได้ที่ https://social.crru.ac.th หรือ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 0 5370 2870 ต่อ 10

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2560

ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


>> รายละเอียดเพิ่มเติม 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา