โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5463 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการสรรหา หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายข่าว

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี

2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องคุณสมบัติของอธิการบดี

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องส่วนราชการภายในที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อ

4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒

5.คสอ.๐๐๑ ใบสมัครด้วยตนเอง

6.คสอ.๐๐๒ ใบสมัครการเสนอชื่อส่วนราชการ

7.คสอ.๐๐๓ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา