โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 4242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

      ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการสรรหา หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1.   ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี 

2.       ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องคุณสมบัติของอธิการบดี

3.       ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่องส่วนราชการภายในที่มีสิทธิ์เสนอรายชื่อ

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒  

5.       คสอ.๐๐๑ ใบสมัครด้วยตนเอง 

6.       คสอ.๐๐๒ ใบสมัครการเสนอชื่อส่วนราชการ 

7.       คสอ.๐๐๓ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา