โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยื่นขอใบรับรอง3คณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศยื่นขอใบรับรอง3คณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 4710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักวิจัยที่จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับปีงบประมาณ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ  จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ และการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ rdi.rmutl.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวยังฝ่ายวิจัย กองการศึกษาในพื้นที่ที่นักวิจัยสังกัด สำหรับนักวิจัยส่วนกลาง (เชียงใหม่) ยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ดอยสะเก็ด) ระยะเวลาในการพิจารณาให้การรับรองแก่โครงการวิจัยประมาณ 3 สัปดาห์

สำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้องปฏิบัติการให้ติดต่อขอหมายเลขห้องปฏิบัติการที่จะใช้วิจัยจากกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของพื้นที่ท่าน (ดูคำสั่งแต่งตั้งที่ rdi.rmutl.ac.th)

ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า ทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ตามมาตราที่ 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ยื่นขอการรับรองได้ที่ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.doa.go.th/pvp/

ดาวน์โหลดเอกสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา