โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2619 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกลำไย และพบว่ามีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในทุกปี ซึ่งเกษตรกรยังคงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อผลิตลำไยให้ได้คุณภาพอยู่เป็นประจำ ทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้เข้าใจวิธีการใช้สารเคมีและ วิธีการป้องกันสารพิษ อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชนที่ตนอยู่อาศัย  ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) โดยจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีมีการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา