โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ฉบับที่ ๒) ระหว่างวันที่ 3-25 กรกฏาคม2560 ในประเด็นเกี่ยวกับ

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนชื่อสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็น สภาคณาจารย์ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน หากท่านไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากท่านไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด 

โดยสามารถกรอกแบบสอบถามได้ที่ >> ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

*หมายเหตุ ความคิดเห็นของท่านจะนำมารวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ...  ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุม 9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พิจารณาต่อไป

ติดต่อสอบถาม งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล โทร 0 5392 1444 ต่อ 1216


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา