โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 5548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักวัย และผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษระ 3 ข้อ ดังนี้

1.ความร่วมมือของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

2.เป็นการวิจัยที่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา

3.มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนได้จริง

สามารถดาวน์โหลเอกสารได้ที่ https://www.research.nu.ac.th/download/  

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา