โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1968 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มิถุนายน  2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบและปรับตัวในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้ทักษะชีวิตของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ  รักสถาบัน  มีความสามัคคี เพื่อส่งผลกับการเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข ต่อไป

การปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565    มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ระดับปริญญาตรี  4 ปี และเทียบโอน    ประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมต้อนรับและให้คำแนะนำอย่างอบอุ่น  ณ  ห้องประชุมหิรัญญิการ์  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา