โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

..........................

              เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บูรณาการร่วมกับนวัตกรชุมชนและเครือข่ายวิจัยเปิด "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จังหวัดลำปาง-จังหวัดตาก ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ปี 2565 แผนงานชุดโครงการวิจัย “นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างห่วงโซ่อาหารการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโอกาสนี้ ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาก และ ประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation  Center : AIC) จังหวัดตาก ให้การต้อนรับและนำภาคีเครือข่าย AIC  จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและนวัตกรชุมชน ร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยชุมชนวัตกรรมระยะที่ 1/2563-2564 (รับ-ปรับใช้) ชุมชนนวัตกรรมบนฐานทุนวิถีเกษตรชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากสู่ “สังคมนวัตกรรมห่วงโซ่เกษตร” และแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก” ระยะที่ 2/2565 (ขยายผล-สร้างเครือข่าย) ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ “สังคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นำไปสู่การขยายผลเชิงนโยบายของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา