โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 ธันวาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3046 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกร โนราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชา และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องแกรด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) เป็นทุนที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จากนิสิต นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้เหลือจำนวน 19 คน เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 1 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นคุณค่าของการสร้างผลงาน หรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา