โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 4132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
The 60th Kasetsart University Annual Conference
.
หัวข้อ: "เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤตสู่ความยั่งยืน" (Next Normal KASETSART: Turning Crisis into Sustainability)
.
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
.
ณ การประชุมออนไลน์ และจัดงานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
.
Deadline submission: 15 ธันวาคม 2564
.
Website: https://annualconference.ku.ac.th/60/
.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: https://www3.rdi.ku.ac.th/…
.
=========================
.
หัวข้อในการประชุม:
.
1. สาขาพืช
.
2. สาขาสัตว์
.
3. สาขาสัตวแพทยศาสตร์
.
4. สาขาประมง
.
5. สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
.
6. สาขาวิทยาศาสตร์
.
7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
.
8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
.
9. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
10. สาขาศึกษาศาสตร์
.
11. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
.
12. สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
=========================
.
การตีพิมพ์:
.
1. E-proceedings of KU Annual Conference
.
2. วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) (SCOPUS, Q2)
.
3. วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSSS) (SCOPUS, Q2)
.
4. วารสาร Journal of Fisheries and Environment (SCOPUS, Q4)
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
E-mail: KUannualconf@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา