โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14: “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14: “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 4100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14: “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
-วันที่ 30 - 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565
-ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ควบคู่กับการจัดประชุมที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
-
Deadline submission: 10 กุมภาพันธ์ 2565
-
ลงทะเบียนที่ได้เว็บไซต์: https://bit.ly/3C2ZmbY
.
ผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
.
ผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา