โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เปิดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เปิดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4075 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอ (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของหัวหน้าชุดโครงการวิจัยและนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ Microsoft Teamและได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเบจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ  ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผศ.ดร. วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานกิจกรรม

              การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ”เป็นโครงการที่   โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโครงการวิจัย “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านหัตกรรมสิ่งทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นล้านนาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นล้านนา สู่ตลาดการแข่งขัน และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง มีโครงการย่อยจำนวน 12 โครงการ ดำเนินงานกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่น จำนวน 23 กลุ่ม ครอบคลุม 8 จังหวัด มีนักวิจัยจำนวน 20 คน ครอบคลุม 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 สถาบัน มีกรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 15 เดือน โดยโครงการวิจัยย่อยและโครงการวิจัยกลาง ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามกำหนดการ

                ดร.สุรพล ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่มีผลกระทบสูง  และการยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการด้านผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นโดยการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นล้านนา สู่ตลาดการแข่งขัน ผ่านกระบวนการงานวิจัยและพัฒนา   กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการพัฒนากระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอ (ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจักได้รับฟังข้อเสนอต่อการจัดทำรายงาน รวมถึงการพัฒนาประเด็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วย” 

 

ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา