โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาเรียนออนไลน์  ถึง ๓๑ สิงหาคม ๖๔ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประกาศขยายเวลาเรียนออนไลน์ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๖๔

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 สิงหาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากเดิมมีกำหนดถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ขยายถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ตามหนังสือ อว ๐๖๔๓.๐๑/ว ๑๙๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เรื่องแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้งดการใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา