โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมโปรแกรมช่วยออกแบบสำหรับวิศวกร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรม Talent Academy ภายใต้โครงการ Talent Resource Management กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวข้อ “การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบสำหรับวิศวกร และ ศึกษาดูงานสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve” ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรfด้านวิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน  และสร้างเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการออกปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ (Talent Academy) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้แต่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการนี้อาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน (หัวหน้าโครงการ )  ผศ.สุทธิเทพ รมยเวศม์ ผศ.สมหมาย  สารมาท และ ดร.กรวัฒน์ วุฒิกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา