โลโก้เว็บไซต์ ผอ.โครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์ มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.โครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมจากน้ำและแสงอาทิตย์ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์ศรีธร อุปคำ อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานแก่ ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานผสมระหว่างน้ำและแสงอาทิตย์ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเลอะกรา ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่   ซึ่งระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างพลังงานจากน้ำ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นผลงานการต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา การลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ควบคู่กับการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณตามยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการสู่ชุมชน และการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และบริษัทพาวเวอร์บายพร้อมด้วยบริษัทเครือข่าย โดยสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้ 5 กิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 2.25 กิโลวัตต์ สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา (ศศช.) บ้านเลอะกรา และระบบไฟส่องสว่างภายในครัวเรือน ไฟส่องสว่างถนนในหมู่บ้าน เครื่องสีข้าวขนาดเล็กประจำหมู่บ้าน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้าน ประมาณ 17,500 บาท ต่อเดือน
      สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแบบผสมพลังงานจากน้ำ และพลังงานจากแสงอาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ศรีธร อุปคำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053-921444

ภาพ : กศน.เชียงใหม่ 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยพลังงานชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา