โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ตุลาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 11591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       - หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

       - หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ

       -หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

       - หลักสูตร วศ.บ. การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

       - หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  082-708-6800 หรือ  https://college.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา