โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแทพย์สู่เชิงพาณิชย์  ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดล BGC Economy  ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

     รองศาสตารจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบและแผนงานความมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์ให้มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย BCG Economy โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในด้าน Healthcare Reinvention การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการส่งออก ซึ่งต้องอาศัยโครงการพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure,NQI) ในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body) ให้ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา ได้ร่วมการเสวนาเรื่อง “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่สากล” กลุ่มมาตรฐานและทดสอบหน้ากาก N95 และหน้ากากผ้า เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานด้านการทดสอบหน้ากากอนามัย

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา