โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย เดินหน้าพัฒนา Platform ให้บริการด้านการเงินในแอปพริเคชั่นบนสมาร์ทโฟน University Application | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บมจ.ธ.กรุงไทย เดินหน้าพัฒนา Platform ให้บริการด้านการเงินในแอปพริเคชั่นบนสมาร์ทโฟน University Application

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1863 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน University Application กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University 4.0 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ 

     รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายภาคภูมิ ชมพูบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน University Application ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตามข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University 4.0

     จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มโครงการ RMUTL Smart University 4.0   ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยมีธนาคารกรุงไทยร่วมผลักดันโครงการดังกล่าว ผ่านการสนับสนุนด้านนวัตกรรมทางการเงินที่สะดวก ทันสมัย ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ซึ่งได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่าน โดยมีการนำนวัตกรรมทางด้านการเงินเข้ามาให้บริการอาทิเช่น การให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) คือ บัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับธนาคาร และการชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ของธนาคารเป็นต้น

     สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการในวันนี้ มหาวิทยาลัยฯ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะได้ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้านการเงินด้วยการนำนวัตกรรมการให้บริการผ่านแอปพริเคชั่นบนสมาร์ทโฟน University Application ที่สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และในโอกาสเดียวกันนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 1,500,000 บาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา