โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการดำเนินงานในส่วนสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจำปี 2562  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ถวายรายงานผลการดำเนินงานในส่วนสนับสนุนงานโครงการหลวง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ถวายรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถึงผลการดำเนินงานในส่วนงานสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูง อย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2562 มทร.ล้านนา ได้มีการวางแผนงานวิศวกรรมงานพลังงานสิ่งแวดล้อมและงานเกษตรกรรม หรือ 3E for A มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถด้านงานวิศวกรรม อธิการฝึกอบรมสร้างความสามารถทางด้านงานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมให้แก่ชาวบ้านเยาวชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง
2. การจัดทำมาตรฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
3.สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการออกแบบเครื่องจักรกลต้นแบบรวมทั้งการสร้างกลไกการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาจากโจทย์ปัญหาของมูลนิธิโครงการหลวง

      โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าไปส่วนสำคัญในการนำความรู้ด้านงานวิศวกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนเกษตรพื้นที่สูง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 มาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ.2549 ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธีโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการขึ้นภายใต้กรอบการทำงาน “วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่องานเกษตรกรรม” (Engineering Energy and Environment for Agriculture : 3Es for A)  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา