โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิโครงการหลวง สานต่อความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เข้มแข็งและมั่นคง ตามพระราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิโครงการหลวง สานต่อความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงให้เข้มแข็งและมั่นคง ตามพระราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ   พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมลงนามในบันทึก ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาพื้นที่สูงให้มีความยั่งยืนในทุกมิติสาขา และสนับสนุนการใช้พื้นที่ ห้องปฏิบัติการ ร่วมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรทางด้านวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของโครงการหลวง เพื่อให้มีความรู้เกิดกระบวนการศึกษา ทดลอง และวิจัย ร่วมกันในทุกมิติภายใต้บริบทของการพัฒนาที่สูง เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงให้เข้มแข็งและมั่นคง และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง

  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้มีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการด้านการวิจัย  พัฒนา  เผยแพร่ความรู้  ด้านพลังงาน  วิศวกรรมศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม เพื่อระบบเกษตร (Energy, Engineering and Environment for Agricultural Systems – 3E for A)  โดยดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ" เมื่อปี พ.ศ.2549 ในการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบภายใต้วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สร้างรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชี่ยวชาญจาการปฏิบัติ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา