โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาครบ 14 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1624 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 14 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

เวลา ๐๕.๔๐ – ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย (บริเวณลานพ่อปู่)

เวลา    ๐๕.๔๐ น.                  -อธิการบดี สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส  รองอธิการบดี   ผู้ช่วยอธิการบดี

                                       คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  รองคณบดี

                                       รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย  ผู้อำนวยการกอง คณาจารย์

                                       บุคลากรและนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวง พร้อมกันบริเวณพิธี

          ๐๖.๐๐ น.                 -เริ่มพิธีบวงสรวง

          ๐๗.๑๕ น.                  -เสร็จพิธี

 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร (บริเวณลานบัว)

          ๐๗.๐๐ น.                  -พระสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป มาถึงบริเวณพิธี/ฉันภ์ภัตตาหารเช้า

          ๐๗.๓๐ น.                  -เริ่มทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

          ๐๘.๐๐ น.                  -เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. พิธีทางศาสนา (บริเวณศาลาราชมงคล)

          ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.     -ลงทะเบียน

          ๐๘.๓๐ น.                 -อธิการบดี สมาคมศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส  รองอธิการบดี

                                       ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 

                                       รองคณบดี  รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย 

                                       ผู้อำนวยการกอง คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี

          ๐๘.๒๐ น.                 -พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มาถึงบริเวณพิธี

          ๐๘.๔๕ น.                  -พิธีกรเชิญ  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                       (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล/พระสงฆ์ให้ศีล

                                       พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์

          ๐๙.๔๕ น.                  -อธิการบดี  ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนอาจารย์อาวุโส  รองอธิการบดี

                                       ถวายปัจจัย ประเคนเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ (อธิการบดี ถวายประธานสงฆ์)                                     จำนวน ๙ รูป /พระสงฆ์อนุโมทนา/กรวดน้ำ

          ๑๐.๐๐ น.                  -อธิการบดี กราบลาพระรัตนตรัย/ผู้ร่วมพิธีกราบลาพระสงฆ์/เสร็จพิธีทางศาสนา

 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

                               อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (บริเวณศาลาราชมงคล)

          ๑๐.๐๐ น.                 -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี

          ๑๐.๑๐ น.                  -อธิการบดี จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย/ เปิดกรวย / วางพานพุ่ม

                                       (ผู้ร่วมพิธียืนขึ้นและถวายความเคารพ) อธิการบดี กล่าวคำสำนึก

                                       ในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

                                       มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  

          ๑๐.๑๕ น.                  -อธิการบดี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

                                     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

          ๑๐.๒๐ น.                  -เสร็จพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เวลา ๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ (บริเวณศาลาราชมงคล)

          ๑๐.๒๐ น.                  -ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี

          ๑๐.๓๐ น.                 -พิธีกรเชิญผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน

          ๑๐.๓๐ น.                 -ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน

          ๑๐.๓๕ น.                 -อธิการบดี มอบรางวัล“เพชรราชมงคลสรรเสริญ”  

          ๑๑.๐๐ น.                 -เสร็จกิจกรรมมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ

         

          หมายเหตุ:  -พิธีทำบุญตักบาตร-ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร (แต่งกายชุดไทย/ชุดสุภาพ)

                                                  -นักศึกษา (แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา)

:                         -พิธีน้อมสำนึกฯ    -ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร

                                                   (แต่งกายชุดปกติขาว(งดสวมหมวก)/ชุดสุภาพ)

                                                  -นักศึกษา (แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา