โลโก้เว็บไซต์ ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางอุดมศึกษา วิกฤติอุดมศึกษา ยุคประเทศไทย 4.0” ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และกระจ่ายสัญญาณในระบบ VDO Conference ไปยัง มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ สำหรับการบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบอุดมศึกษาในด้านต่างๆ และเพื่อขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน มทร.ล้านนา เพื่อให้คืนอำนาจแก่สภามหาวิทยาลัยใหม่โดยเร็วที่สุด โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง (Dowload เอกสารประกอบการบรรยาย)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา