โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารางวัลพระราชทาน มทร.ล้านนา ร่วมเสวนา สกอ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษารางวัลพระราชทาน มทร.ล้านนา ร่วมเสวนา สกอ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมสัมมนาระดับชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา" ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 โดยนายขจร จิตสุขุมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษารวมถึง อาสาสมัคร จิตอาสา นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักศึกษาพิการเข้าร่วมเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงนโยบายของรัฐ สิทธิของคนพิการในการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ" แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

ขอบคุณภาพ /ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา