โลโก้เว็บไซต์ ฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  (ฉบับที่ 1 )


เพื่อให้การเปิดรายวิชาและการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อาศับอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลล้านนาที่ 685/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1.อนุญาตให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนเท่านั้น ยกเว้นนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีแผนการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร(มคอ.2) อย่างชัดเจน

2.นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ว แต่ยังมีรายวิชาคงค้างที่ต้องศึกษาอีกในภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยถือว่าการลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนเป้นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกาาที่ชำระไปแล้วทุกกรณี

3.นักศึกาาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

4.การยื่นขอเปิดรายวิชาให้ดำเนินการตามกำหนดการของแต่ละเขตพื้นที่


http://academic.rmutl.ac.th/2012/data/pdf/announcesummer58.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา