โลโก้เว็บไซต์ ฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มีนาคม 2559 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 698 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

เพื่อให้การเปิดรายวิชาและการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อาศับอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลล้านนาที่ 685/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 

เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1.กรณรายวิชาฝึกงานในสถานประกอบการอนุญาตให้ลงทะเบียนได้

2.กรณีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต อนุญาติให้ลงทะเบียนเรียนได้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนแล้วครบตามเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3.กรณีนักศึกษาภาคสมทบ ที่มีการเรียนนอกเวลาราชการให้เสนอขออนุญาตรองอธิการบดีเป็นกรณีไป

http://academic.rmutl.ac.th/2012/data/pdf/announcesummer582.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา