โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา 2,993 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 1 วิทยาลัยฯ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยการ) ในโอกาสนี้ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ความว่า “ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองด้วยความยินดียิ่ง และในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญ วันที่นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ก้าวผ่านจากการเป็น “นักเรียน” มาเป็น “นักศึกษา” ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งก่อนที่จะออกไปสู่สังคม แน่นอนว่านักศึกษาทุกคนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะการศึกษาในระบบอุดมศึกษานั้นต่างกับระบบการศึกษาที่ผ่านมา เพราะระดับอุดมศึกษานั้นได้ให้ความเป็นอิสระมากขึ้นในการเลือกวิชาเรียน เพื่อที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์ในยุคสารสนเทศ ซึ่งการรับข่าวสารรวมถึงการเรียนรู้ในสมัยนี้ นักศึกษาต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นนักศึกษาควรใช้ช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษาและโอกาสที่ได้รับ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าให้เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความคิด ตลอดจนการเพิ่มทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของคณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะประสิทธิประสาท วิชาองค์ความรู้ต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยของเรานั้นมีความพร้อมและมีมาตรฐาน ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับมาโดยตลอด มุ่งผลิตบัณฑิตให้พร้อมออกไปสู่สังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังสร้างนักศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์พร้อมปฏิบัติงานได้จริง มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการทำงาน ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นนักศึกษา ควรทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ให้ตั้งใจพากเพียรศึกษา ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและรู้จักแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีและสมบูรณ์แบบในอนาคตต่อไป” จากนั้นอธิการบดีฯ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2559 จำนวน 93 ทุน ผู้บริหารให้ข้อมูลการบริการและการจัดการศึกษาเบื้องต้น โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ดร.ยรรยง เฉลิมแสนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, น.ส.วณิชชา เฉลิมวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปงานชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองพัฒนักศึกษาและ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาตามลำดับ จากนั้น นายภูริภัทร ภูริจิตต์สิริ นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวปฏิญาณตน เป็นอันเสร็จพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา